دومین مجمع عمومی اقتصاد

دومین مجمع عمومی اقتصاد


روز چهارشنبه 15/12/94 ، گروه گردشگری پرسیس، دومین مجمع گروه آموزشی اقتصاد با عنوان صنعت توریسم را در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان با سخنرانی سرکار خانم ندا ترابی فارسانی برگزار نمود. جلسه با حضور سرگروه های محترم مناطق مختلف و دبیران گروه اقتصاد و سخنرانی خانم جلائی کار در مورد اهمیت صنعت توریسم  آغاز گردید. سپس دکتر ندا ترابی فارسانی ( استادیار دانشگاه هنر اصفهان) به ایراد سخن پرداختند.