تیم پرسیس آرت
پارتنر های پرسیس آرت
وزارت میراث فرهنگی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سازمان جهانی صنایع دستی